Baro Phral / Baro čhavo (Nejstarší bratr)

baro phral / baro čhavo – nejstarší bratr (syn), dosl. "velký bratr" - v jazykovém i sociálním významu odpovídá hindskému bará bháí. Protože role nejstaršho bratra se prolíná s rolí nejstaršího syna (a syna / bratra vůbec) pojednáme o náplni této role a jejím statusu společně.

Narození syna

V tradičních romských rodinách byl preferován prvorozený chlapec. Důvody: Počtem mužských potomků se zvyšovala prestiž rodiny, neboť v romské společnosti byl muž vždy společensky nadřazen ženě.

Murš – murš, džuvľi ča džuvľi.
"Muž je muž a žena je jen žena."
Murš hordinel kalapa pro šero, džuvľi ča khosno.
"Klobouk nosí na hlavě muž, žena jen šátek."

Zvyšovala se fyzická síla rodiny, důležitá při sporech, a s tím i společenská váha rodiny.

Kaj e zor, odoj e goďi.
"Kde je hodně synů (mužů), tam je moc."

U mužů byl předpoklad, že budou do rodiny přinášet peníze.

Murš kerel buťi, anel khere o love.
"Muž pracuje, nosí domů peníze."

Muž přivede do rodiny nevěstu (bori), obohatí ji tak o dalšího člena, novou pracovní sílu, a o věno, které nevěsta od své rodiny někdy dostává. Chlapec nemůže dělat rodině takovou ostudu (ladž), jako dcera:

O čhavo našťi avel khere pereha.
"Chlapec nemůže přijít domů s břichem."

Finanční povinnosti syna

Nejen od staršího syna se očekávalo, že bude odevzdávat veškeré své příjmy rodině, tj. obvykle své matce, a to i po té, co se "ožení" neboli přivede do rodičovského domu mladou nevěstu terňi bori. Své ženě začne muž dávat peníze teprve tehdy, když už spolu mají dvě nebo tři děti a přestěhují se do vlastního domu / začnou hospodařit samostatně. V té chvíli se z teři bori stane bori (snacha) a romňi (žena, manželka). Mladším a nepracujícím sourozencům výdělečně činný bratr obvykle peníze nedává, podporuje je jinak.

K'amende na sas avka, kaj phralestar te las love, te sas mek slobodno. Odi phen ladžalas le phralestar te lel love.
"U nás nebalo zvykem, abychom si vzali od bratra peníze, pokud byl ještě svobodný. Sestra by se styděla přijmout od bratra peníze."
Phureder phral, te hin mek kije daj a kerel buťi, ta te na del love, ta cinkerel pre koda terneder - abo pre čhaj, abo pre muršeste. A the te lel romňa a nane len čhave, ta furt cinkerel abo dareso del abo prianel dareso. Sar imar les hin leskere čhave, no ta imar na cinkerel.
"Když je starší bratr ještě u matky a pracuje, tak pokud nedává svému mladšímu sourozenci peníze, alespoň mu kupuje oblečení. A i když se ožení a nemá sám děti, pořád na něho kupuje, pořád mu něco dává a nosí. Když už pak má děti sám, no tak už sourozencům nekupuje."

Postavení a povinnosti nejstaršího syna v rodině - práce

Synové, podobně jako otec a ostatní mužští členové rodiny, mají povinnost vykonávat "mužské" práce, jako je stavba domu, obstarávání a štípání dřeva na topení apod.

výchovné povinnosti

Nejstarší syn měl navíc povinnosti výchovné. Měl mezi sourozenci výsadní postavení. Jednak proto, že je muž.

Dojekhe muršes hin bareder lav sar la džuvľa.
"Každý muž má větší slovo než žena."
Phen kerel khatal phraleste sar khatal jendreste.
"Sestra zachází s bratrem jako s vajíčkem."

Dále proto, že je nejstarší, má tudíž předpoklady k tomu, aby byl fyzicky silnější, rozumnější a zkušenější.

Úlohu nejstaršího bratra mohl výjimečně převzít i jeden z bratrů mladších, pakliže byl nejstarší bratr nemocný, neschopný, psychicky či jinak labilní (například závislý na alkoholu), dále byl-li nejstarší bratr v rodině nepřítomen (ve výkonu vojenské služby), anebo když ho některý z mladších bratrů svou autoritou výrazně převyšoval.

O nekphureder phral, avka sar daj dad. Te phenlas, ta amen dojekh les šunás. Šunás les, te čačipen, aľe choc te nane čačipen, ta avka les šunás, bo na kamás leske te prephagel leskero lav.
"Nejstarší bratr je jako otec. Když něco řekl, tak jsme ho všichni poslechli. Poslechli jsme ho, když měl pravdu, ale poslechli jsme ho i tehdy, když neměl pravdu, protože jsme mu nechtěli porušit jeho autoritu."
(V tomto případě byla role silnější než její představitel)

Baro phral tedy už od svého dětství pomáhá rodičům při výchově sourozenců, dohlíží ne ně, usměrňuje jejich chování, organizuje jejich práci, poskytuje jim ochranu při jakémkoli napadení jinými romskými či neromskými dětmi, zastupuje rodiče v jejich nepřítomnosti apod.

Jeho úloha výrazně stoupne, když v patnácti šestnácti letech vstoupí do světa dospělých. Stávalo se tak tím, že ho otec přizval, ať usedne s ním a dalšími muži ke společnému stolu. Pak už se jeho úloha při výchově sourozenců vyrovná téměř úloze otce.

O dad, kana na kamelas te chal bida amenca, ta vičinďa le bare phrales u ov kerlas kavka sar dad amenge.
"Když se s námi otec nechtěl rozčilovat, zavolal staršího bratra, a ten nám byl jako by otcem."

zodpovědnost za sestry

Největší zodpovědnost má baro phral za sestry. Střeží, aby byly paťivale (počestné), což je důležité z několika důvodů. Presuťi (svobodná matka) má společensky mnohem nižší status a hůře si hledá muže. Většinou musí vzít za vděk ekonomicky nebo sociálně méně výhodnou "partií". O nemanželské děti, o které se nestará jejich otec, je povinna se postarat rodina dcery, děti jsou pro ni zátěží. Proto je počestnost děvčat v rodině hlídána zpravidla všemi bratry:

Keci sas phrala, ajci pre phen dodikhenas.
"Kolik bratrů bylo, tolik jich svou sestru hlídalo."
Te me gejľoma korkori andal o kher, ta imar mri daj man murdarďahas! Vašoda miro phral manca phirlas. Ov manca džalas andre buťi, avavas pale, avlas vaš mange, avavas leha khere. Le gavestar bešahas amen vaj jekh kilometros, aľe aňi pro kotor man na mukelas korkora.
"Kdybych byla šla z domu sama, tak by mne matka snad zabila! Proto všude se mnou chodil bratr. Šel se mnou do práce, a když jsem se měla vracet, přišel pro mě a šla jsem s ním domů. Bydleli jsme jen asi kilometr za vesnicí, ale nedovolil mi jít ani kousek samotné."

Baro phral měl v podstatě stejné pravomoci pokud jse o výchovu mladších sourozenců jako rodiče. Smí rozkazovat, zakazovat, v případě neuposlechnutí i trestat.

Baro phral šaj marlas le ternederes, aľe o terneder les našťi marlas. Amen les likerahas sar dades, le bare phrales.
"Nejstarší bratr může mladšího bít, ale mladší ho bít nesmí. My jsme si vážili nejstaršího bratra stejně jako otce."

Má poradní slovo při výběru partnera pro svou sestru, kterého vybírá hlavně otec. Na rozdíl od rodičů ji však baro phral nemůže přinutit, aby si vzala, koho nechce, nemůže se v této otázce ani postavit proti vůli rodičů.

Miro phral pes na spričinlas, kaj me te lav mire romes, ča e daj. E daj na kamelas, bo somas terňi. Aľe o phral man zaačholas, bo jov, miro rom, baro lavutaris sas! Anelas love. Na mušinďahas e daj te kerel, te uľahas jov k'amende. Aľe joj na kamelas e daj.
"Bratr nebyl proti tomu, abych si vzala svého muže, ale matka proti tomu byla. Matka nechtěla, abych se vdala, protože prý jsem ještě mladá. Ale bratr se mě zastával, protože můj muž byl vynikající houslista! Vydělával peníze. Kdyby byl býval žil s námi, tak by matka ani nemusela pracovat. Jenže matka to nechtěla."

úloha bratra po sestřině sňatku

Bratrova ochranitelská úloha v každém případě přetrvává i po sestřině sňatku, stejně tak jako úloha podporovatele v době manželovy nepřítomnosti.

Imar akana, sam romenca, imar amen hin čhave, aľe te o phral phenel vareso, ta les šunas. Bo jov phenel: Sar na kereha kavka – the o čhave, the tu .. ta imar kadaj na avava! Ta šunav. Jekhvar les na šunďom a n'avlas maj berš andro kher! Mi kerel, so kamel, phenďa. A'ľe akana oda phral avel arde, kaj man love te el, lel andal e žeba či tranda, či saranda koruni, phenel: Le! A šunav les… Abo demela more čhaven, na phenava leske ňič. A o čhave šunen!
"Dokonce i teď, když všechny máme svoje muže a děti, jestliže bratr něco řekne, tak ho poslechneme. Příjde a řekne: "Když neuděláš to a to, anebo když to neudělají děti, tak už sem víckrát nepříjdu." No a tak ho poslechnu. Jednou jsem ho neposlechla a nepřišel ke mně skoro celý rok. Řekl: "Ať si dělá, co chce!" Ale teď už k nám zase bratr chodí, a abych měla peníze, vždycky vytáhne z kapsy třicet nebo čtyřicet korun: "Tady máš!" A tak ho poslouchám... Anebo když uhodí děti, tak mu nic neřeknu. I děti ho poslouchjí!"

vztah bratr – švagr

Vztah bratrů ke švagrovi není zcela vyhraněný a závazný. Setkali jsme se s případy, kdy si baro phral uchoval svou roli i poté, co se sestra vdala a měla děti. Mohl jí nadále rozkazovat, případně ji trestat.

Mek feder šunel e phen le phtrales sar peskere romes.
"Sestra poslechne spíše svého bratra než svého muže."

Jindy naopak bratr svou roli ve vztahu k sestře ztrácí ve prospěch jejího muže. Velmi často však podporuje mužovo chování k sestře v zájmu dobrých vztahů v rodině. Zvláště v přímém kontaktu bývá baro phral k švagrům zdrženlivější. Snaží se vyvarovat napětí mezi rodem sestry a rodem jejího muže.

Sigeder čhinava mire phrales pal o muj sar le šougoris, bo o phral mange prebačinala, al'e o šougoris mange na mušinel te prebačinel.
"Spíš bych dal facku bratrovi než švagrovi, protože bratr mi to vždycky odpustí, zatímco švagr mi to odpustit nemusí."

V kontaktu se švagry záleželo také na poměru sil mezi rodinami. Bylo-li silnější příbuzenstvo švagrovo, pak si bratr do rodiny své sestry netroufl zasahovat.

bratr a děti sourozenců

K sestřiným dětem a dětem svých sourozenců vůbec se baro phral chová stejně jako ke svým vlastním, stejně je vychovává i trestá.

Šaj marel le phraleskere abo la pheňakere čhaven avka sar peskeren.
"Smí bít bratrovi nebo sestřiny děti stejně jako svoje."

Baro phral, podobně jako ostatní sourozenci, poskytuje útočiště sestřiným nebo bratrovým dětem, a to i v případě, když jednají proti vůli svých rodičů – např. postaví se proti sňatku s partnerem, kterého jim vybrali. [Denašel / Postavení ženy a muže v rodině]

baro phral a mladší sourozenci

Mladší sourozenci obvykle nejstaršíhi bratra poslouchají, respektují a váží si ho.

Te les o dad čhinďa pal o muj, ta o terneder čhave pal leste roven, bo kerel pre lende buťi.
"Když mu otec jednu vrazí, tak mladší sourozenci pro něho pláčou, protože na ně pracuje."

Mezi sourozenci mohlo dojít i ke vzájemnému hlídání, mladší mohli žalovat na staršího rodičům, starší mohl žalovat i trestat. Nebo mohlo naopak dojít ke komplotu.

Miro baro phral manca sovlas pro vaďos, me leske phundravás e blaka, kana phirlas pal o piraňa.
"Můj nejstarší bratr spal se mnou v posteli a já jsem mu otevíral okno, když chodil za děvčaty."

Funkce nejstaršího bratra po smrti otce

Největší autoritu získá baro phral, zemře-li otec. Stává se hlavou rodiny. Jeho autoritě se mnohdy podřizuje i matka. Často rozhoduje i o tom, smí-li se matka znovu vdát.

Sar imar o čhavo baro, ta e daj mušinel te šunel les – te la romňaha ke late bešel.
"Když je syn dospělý a žije se svou ženou u matky, pak ho musí poslouchat."
Te e daj phivľi, ta rozkazinelo čhavo, či e daj džal romeste abo na. Odi daj na džalas bi romeste imar ladžatar.
"Když matka ovdoví, tak rozhoduje syn, zda se může znovu vdát nebo ne. Matka by se sama styděla znovu vdát. [Ladž]"

Literatura

Šebková, Hana (1996) Úloha nejstaršího syna v tradiční romské rodině (Die Rolle des ältesten Sohnes in der traditionellen Roma-Familie). In: Romano džaniben 96/1-2.
Image Verze pro tiskárnu
Pertoča (Slovinsko), 2002
Trnje (Slovinsko), 2002